Verkoopsvoorwaarden Seegle Security Benelux

 1. De op de bestelbonnen en/of facturen van de koper of klant vermelde voorwaarden, die in strijd zouden zijn met onderhavige factuurvoorwaarden, zijn ons niet tegenstelbaar, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van onzentwege.
 2. De klant erkent dat hij, voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst alle nodige inlichtingen heeft ontvangen inzake alle detectie- en telebewakingsmiddelen die noodzakelijk zijn om toezicht te houden op de lokalen die hij wenst te beveiligen. Hij erkent dat hij vrij het materiaal heeft kunnen kiezen dat hij wenst, en dit zowel in functie van het door hem gewenste beveiligingsniveau, als in functie van zijn budget.
 3. Onze offertes zijn niet bindend ten onzen opzichte. Wat de prijs ervan betreft, zijn zij slechts geldig voor de duur vermeld in de offerte. Indien geen termijn werd vermeld, geldt een maximum duur van 1 maand. Alle in deze overeenkomst bedongen vergoedingen (excl.BTW) zijn gekoppeld aan het indexcijfer dat uitgaat van het Ministerie van Openbare Werken en gepubliceerd door SOPA, voor het stelsel D van de sociale testen.
 4. De leveringstermijn of termijnen voorzien voor uitvoering zijn niet bindend docht slechts benaderend. Het niet naleven van de leverings- of uitvoeringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. Hetgeen hierboven werd vermeld blijft in ieder geval van kracht – en is een conditio sine qua non voor het tot stand komen van de overeenkomst- en dit welke vertraging er ook zij bij de uitvoering van een bestelling. De bestelling zal, bij gebrek aan een door ons aanvaard tegenorder, steeds uitgevoerd worden en in rekening gebracht worden. Desalniettemin houdt SEEGLE SECURITY bv zich het recht voor, gedurende een periode van 14 dagen, die ingaat op de datum van de ondertekening van de bestelbon, dit contract op te zeggen indien, na onderzoek van de financiële situatie van de klant of wegens technische bijzonderheden op diens verzoek, SEEGLE SECURITY van oordeel is de huidige bestelbon niet te kunnen aannemen. In dit geval zal de klant op geen enkele vergoeding aanspraak kunnen maken. 
 5. Heirkracht en overmacht geven onze firma het recht, hetzij over te gaan tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling, hetzij de uitvoering ervan uit te stellen, zonder gehouden te zijn tot enige vooropzeg noch schadevergoeding. Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke en volledige stakingen, lock-out, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, branden, ontploffingen en iedere welkdanige oorzaak die de regelmatige levering door onze leverancier in grondstoffen, brandstoffen en bevoorrading voor een normale productie, voor de verzending of transport verhinderen, alsook bij alle gelijkaardige omstandigheden, die onze firma of haar leveranciers zouden ondergaan, worden beschouwd als zijnde overmacht en heirkracht. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst verbindt Seegle zicht tot een middelenverbintenis waarbij zij aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de schuld van haarzelf of een van haar aangestelden. In ieder geval, behoudens het geval van grove fout of opzeg zal het verhaal van de klant op Seegle beperkt zijn tot een maximaal bedrag voor lichamelijke schade en/of materiële schade van 1.500.000 € vermengd per schadegeval.
  Voor dit bedrag verklaart Seegle een behoorlijke verzekering te hebben afgesloten. De gebeurlijke aansprakelijkheid van Seegle beperkt zich in ieder geval tot de rechtstreekse en onvoorziene schade, met uitsluiting van iedere gevolgschade, voor zover voor de schade een oorzakelijk verband kan worden bewezen door de klant zoals bepaald in het BW. Art. 1382 en volgende. Bovendien verzaakt de klant aan ieder verhaal tegen Seegle Security voor bedragen die hoger zijn dan het plafond van de waarborgen van de verzekeringspolis.
 6. Om ontvankelijk en geldig te zijn moeten de gebeurlijke klachten betreffende facturen SCHRIFTELIJK EN AANGETEKEND ingediende worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur (d.i. 3 dagen na factuurdatum). Bij gebeurlijke verborgen gebreken, moeten de klachten schriftelijk en aangetekend worden ingediende binnen de 8 dagen na ontdekking van kwestieuze gebreken. Een vordering in hoofde van verborgen gebreken is in ieder geval niet meer ontvankelijk na verloop vaan 1 jaar na factuurdatum.
  In geval van klacht binnen de gestelde termijn, staat het ons vrij het gebrek te herstellen of een vervangingslevering te doen. In geen geval kan een vergoeding worden geëist wegens directe of indirecte schade welke de koper zou geleden hebben als gevolg van deze gebreken. Wat de materialen betreft, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan deze ons toegestaan door onze leveranciers.
 7. Elke wijziging in de toestand van de koper en/of opdrachtgever, zoals ten exemplatieve titel, overlijden, faillissement, onbekwaamheid, vereffening en ontbinding van een vennootschap, inbreng in vennootschap, concordaat, uitstel van betaling enz. verlenen ons het recht de overeenkomst te verbreken en/of waarborgen te eisen en in ieder geval de onmiddellijk betaling van alle tegoeden te eisen.
 8. Behoudens schriftelijke afwijking zijn onze rekening in Euro CONTANT betaalbaar, zonder disconto te Roeselare. Alle betalingen zijn opeisbaar te Roeselare en dit zelfs indien wij wissels op onze klanten trekken en/of afkortingen aanvaarden. Bankcheques moeten in ons bezit zijn ten minste 3 dagen voor de vervaldag.
 9. In geval na de bestelling, of voor de levering, de BTW-voet bij de wet, Koninklijk of Ministerieel Besluit gewijzigd wordt, zal de BTW-voet, vermeld op de offertes, bestelbonnen en/of facturen, aan de nieuwe voet aangepast worden.
 10. In geval van niet of niet volledige betaling van een factuur op haar vervaldag (factuurdatum) zullen er onverminderde de bepalingen sub 10 en 11 van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn a rato van 1,5% per maand.
 11. Gezien de economische conjunctuur en de geringe winstmarge in onze bedrijfstak (wegens aanzienlijke concurrentie) zal het factuurbedrag daarenboven – bij gebrek aan betaling op haar vervaldag - van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en onverminderd de bepalingen sub 9 en 11, verhoogd worden met een forfaitair en onherleidbaar bedrag van 15% met een minimum van 50 EUR wegens administratieve, personeels- en portkosten.
 12. Van zodra de klant één of meer wissels of effecten of laat protesteren, worden al degene van latere datum onmiddellijk opeisbaar.
 13. De ingebruikname van goederen en werken geldt in ieder geval als definitieve aanvaarding daarvan.
 14. Volgens het nieuwe faillissementsrecht blijven de geleverde goederen eigendom van Seegle tot de betaling van de volledige prijs door de klant.
 15. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn. Deze toekenning van rechtsmacht is in ons uitsluitend voordeel bedongen.
 16. Van deze bepalingen wordt niet afgeweken wanneer wij een wissel trekken op een koper of effecten in betaling ontvangen.
 17. De nietigheid van één clausule van deze overeenkomst brengt niet de nietigheid van deze overeenkomst met zich mee, doch enkel de nietigheid van deze clausule. Deze nietige bepaling zal vervangen worden door de meest geldige bepaling die daarbij aanleunt.
 18. Door de offerte voor akkoord te tekenen, erkent en aanvaardt de klant dat het gebruik van de installateurscode, die hem wordt overhandigd conform de wettelijke bepalingen terzake, door een persoon die niet aangewezen of toegelaten is door zijn gecertificeerde installateur, automatisch het intrekken van de conformiteitsverklaring tot gevolg zal hebben en de gecertificeerde installateur van elke verantwoordelijkheid omtrent de werking en het gebruik van het alarmsysteem za ontslaan.
 19. De gebruiker verbindt er zich toe om de verzegelde omslag te allen tijde voor te leggen op eenvoudig verzoek van zijn gecertificeerde installateur van wie hij deze heeft ontvangen. De klant erkent en aanvaardt dat opening of verlies van de verzegelde omslag, behoudens tegenbewijs, wordt gelijkgesteld met het gebruik van de installateurscode en dezelfde gevolgen met zich meebrengt.
 20. Indien de gebruiker/eigenaar zelf wil instaan voor het onderhoud van zijn systeem zal deze een document moeten ondertekenen waarin staat dat Seegle security bv niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet goed of juist werken van zijn alarm systeem. op dit moment is deze installatie ook niet meer conform INCERT en vervallen alle waarborgen.